Vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok -na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy budeme mimosúdne vymáhať Vaše pohľadávky po lehote splatnosti. Pri vymáhaní pohľadávky priebežne a intenzívne pôsobíme na dlžníka za účelom uznania a uhradenia jeho záväzku. Vymáhanie pohľadávok vykonávame vaším menom a na váš účet,

Odkúpenie pohľadávok

Na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy, Vaše existujúce a splatné pohľadávky zmluvne bezplatne preveríme, určíme ich bonitu a vyjadríme sa k Vami požadovanej cene za ich prípadné odkúpenie. V prípade dohody zabezpečíme odkúpenie pohľadávok Zmluvou o postúpení pohľadávok, a dohodnutú cenu

Úhrada záväzkov

Na základe uzatvorenej dohody o úhrade záväzku vstúpime namiesto Vás do záväzkového vzťahu s vaším veriteľom a po Vašom splnení podmienok z uzatvorenej dohody tento záväzok voči Vašemu veriteľovi aj za vás uhradíme. Následne sa vzájomne finančne vysporiadame podľa vopred

Stanovenie bonity pohľadávok

Stanovíme bonitu vašich pohľadávok preskúmaním ich právneho stavu a taktiež diskrétnym preverením majetku a záväzkov dlžníkov z predmetných pohľadávok. Posúdime právny stav vašej pohľadávky Preveríme existenciu záväzkov dlžníka voči ďalším veriteľom Preveríme dlžníka v registri exekúcií a v registri záložných

Preverenie obchodných partnerov

Preveríme bonitu vašich budúcich alebo súčasných obchodných partnerov ešte pred tým, ako im dodáte tovar, čím sa vyhnete prípadnému vzniku nedobytnej pohľadávky. Preveríme aktuálnosť základných obchodných informácií v príslušných registroch Preveríme či na partnera nie je vedené konkurzné alebo reštrukturalizačné

Oddlženie a reštrukturalizácia

Ak ste sa dostali do situácie, že máte viac veriteľov a nie ste schopní uhrádzať svoje záväzky po lehote splatnosti, ak Vám exekútori zablokovali majetok a peniaze na účte, tak potom je pre vás jediným riešením využiť možnosť ochrany pred

Ak Vás naša ponuka služieb zaujala neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo emailom. Tešíme sa na spoluprácu.

KONTAKT
Spoločnosť INTERCASH s.r.o. sa špecializuje najmä na tieto služby:

vymáhanie pohľadávok

odkúpenie pohľadávok

Vznikla so zámerom poskytovať pomocné finančné služby, s dôrazom na aspoň čiastočné riešenie problému platobnej neschopnosti. Vzhľadom na celkovú špecifickosť takejto činnosti sa všetky aktivity realizujú s dôrazným, ale súčasne korektným prístupom k jednotlivým dlžníkom našich klientov.

Vedenie spoločnosti presadzuje filozofiu byť medzičlánkom medzi dlžníkom a veriteľom, a zabezpečovať tak nielen ich finančné vyrovnanie, ale navyše aj vzájomnú komunikáciu. Dlžník je totiž určitým spôsobom partnerom a v rámci know-how spoločnosti je možné prispieť k stabilizácii jeho finančných tokov, čo je vo všeobecnosti prínosom aj pre klienta v postavení veriteľa. Na druhej strane dlžník je obyčajne taktiež aj veriteľom a teda naším potenciálnym budúcim klientom.

Keďže chceme ponúkať komplexné spektrum služieb, sú naše súčasné aktivity orientované aj smerom k likvidátorom a správcom konkurzných podstát, s ktorými intenzívne spolupracujeme najmä v oblasti ohodnocovania a speňažovania pohľadávok a ďalšieho majetku úpadcov.

Pri našej činnosti či už ide o vymáhanie pohľadávok, odkúpenie pohľadávok, alebo iné, využívame odborné vedomosti a bohaté praktické skúsenosti tímu pracovníkov a osvedčené know-how. Jeho súčasťou je aj vlastná databáza podnikateľských subjektov a ich vzájomných záväzkových vzťahov. Činnosť spoločnosti možno okrem profesionality charakterizovať predovšetkým korektnosťou voči obchodným partnerom a diskrétnym zaobchádzaním so zverenými informáciami. Samozrejmosťou je dodržiavanie platnej legislatívy, dobré mravy a slušnosť voči konkurencii.